Gmina Sierpc realizuje projekt:„Szkoła równych szans!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie
: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Głównym celem projektu jest podniesienie, w okresie 01.07.2017r. – 30.06.2019r., kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród  uczniów  szkół publicznych poziomu podstawowego i gimnazjalnego z terenu Gminy Sierpc, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 713 646,75 zł, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 677 964,35 zł.

Projekt realizowany jest: w Szkole Podstawowej w Bledzewie, w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym, w Szkole Podstawowej w Goleszynie oraz w Szkole Podstawowej w Sudragach dla 128 uczniów i uczennic (64 dziewcząt i 64 chłopców).

Rekrutacja odbywać się będzie w dn. 31.08.2017r. – 15.09.2017r. w w/w szkołach.